ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συλλόγου “Δρόμοι Ζωής”, είτε δημοσιευμένες είτε έκτακτες, σημαίνει αυτόματα και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων και κανόνων από τους συμμετέχοντες:

1) Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι μέλη του συλλόγου.

2) Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες του Συλλόγου οικειοθελώς, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα που ενέχουν και αναλαμβάνουν ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής τους. Ο Σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σ αυτόν που συμμετέχει στη δραστηριότητα.
Ο Σύλλογος και τα στελέχη του, παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, δεν είναι υπεύθυνοι για πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη συμμετοχή του συμμετέχοντα σε δραστηριότητες στη φύση. Οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή/και θανάτου και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού. Ο συμμετέχοντας γνωρίζει και καταλαβαίνει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει, τους κινδύνους που ενέχουν, καθώς και ότι έχει ιδία την ευθύνη για την δική του ασφάλεια και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του στην δραστηριότητα, όπως προβλέπεται από την διακήρυξη του Τυρόλου (08 Σεπτεμβρίου 2003, Παράρτημα 1, Άρθρο 1 – Περί Ατομικής Ευθύνης), αποδεχόμενος τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του. Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος και τα στελέχη του δεν είναι υπεύθυνοι για πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη συμμετοχή του συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Κάθε συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να κρίνει για τον εαυτό του/της εάν ή όχι το επίπεδο της φυσικής του κατάστασης και της υγείας του/της είναι επαρκή για συμμετοχή στην κάθε συγκεκριμένη δραστηριότητα, αν είναι απαραίτητο, μετά από δική του διαβούλευση με ένα γιατρό.

3) Σε περίπτωση που ο συμμετέχων συμμετέχει σε δραστηριότητα έχοντας δηλώσει ψευδή ή/και ανεπαρκή στοιχεία ή/και έχει αποκρύψει στοιχεία σωματικής/ψυχικής υγείας και φυσικής κατάστασης ή/και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας σύμφωνα με την κρίση του αρχηγού ή διοργανωτή (η κρίση και απόφαση του αρχηγού ή διοργανωτή είναι τελική και αδιαπραγμάτευτη) ή/και δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό που επισημαίνεται στις προϋποθέσεις συμμετοχής για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η συμμετοχή του θα θεωρείται άκυρη, δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων, ούτε οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος κι επιπρόσθετα ενδέχεται να του επιβληθούν κυρώσεις όχι μόνο για ψευδή στοιχεία αλλά και επειδή ενδεχομένως έχει θέσει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, αρχηγό, συντονιστές, άλλους συντελεστές και συνεργάτες του.

4) Οι ώρες πορείας ή διάρκειας οποιασδήποτε εκδήλωσης είναι ενδεικτικές, αναφέρονται σε μέσο ορειβατικό περπάτημα, αφορούν το συνολικό χρόνο της εκδήλωσης και δεν περιλαμβάνουν τις απαραίτητες στάσεις ή διαλείμματα.

5) Οι συντονιστές των δραστηριοτήτων του Συλλόγου έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα: α) να τροποποιούν ή να ματαιώνουν μέρος του προγράμματος για λόγους ασφαλείας των μελών της ομάδας και β) να αποκλείσουν από την δραστηριότητα άτομα που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους ή δεν συμμορφώνονται στους παραπάνω κανόνες, χωρίς δικαίωμα επιστροφής του κόστους συμμετοχής. Ο αρχηγός της κάθε πορείας δικαιούται να κάνει επιλογή των συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής ἡ ατομικής ασφάλειας. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρόβλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη δυσκολία των διαδρομών και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον εσωτερικό κανονισμό του συλλόγου που αφορά την διενέργεια δραστηριοτήτων στην φύση (πεζοπορίες, σπηλαιολογία κτλ) κυρίως ως προς τα δικαιώματα των αρχηγών – υπευθύνων (αφορώντα θέματα ασφαλείας, πειθαρχίας και ομαλής εξέλιξης της κάθε δραστηριότητας).

6) Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται τους άλλους συμμετέχοντες, να προσφέρουν άμεσα την βοήθειά τους όπου χρειαστεί, να συνεργάζονται και να διευκολύνουν στο έργο τούς τους συντονιστές των δραστηριοτήτων, αποδεχόμενοι αναντίρρητα τις οδηγίες και τις υποδείξεις τους.

7) Οι ενήλικες συνοδοί δηλώνουν υπεύθυνα ότι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των ανηλίκων που συνοδεύουν.

8) Όλοι οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του συλλόγου δίνουν την συγκατάθεση τους για οιαδήποτε δημόσια χρήση οπτικοακουστικού υλικού που περιέχονται και τα πρόσωπα μετεχόντων, ρητά παραιτούμενοι από την έγερση οικονομικής ή άλλης απαίτησης. Το παραπάνω περιγραφόμενο υλικό (φωτογραφίες, βίντεο κτλ) δύναται να χρησιμοποιηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

9) Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα (όσα στοιχεία αναγράφονται στην αίτηση μέλους) με την συγκατάθεσή τους για λήψη ενημερωτικού υλικού, προσφορών υπηρεσιών και λοιπών προωθητικών υλικών/ενεργειών του Συλλόγου. Έχουν το δικαίωμα των επιλογών απεγγραφής (unsubscribe) ακολουθώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους (links) που υπάρχουν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του Συλλόγου.

10) Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε απαίτησή τους κατά των στελεχών του Συλλόγου και κατά του συντονιστή της δραστηριότητας της οποίας συμμετέχουν.

11) Ακυρώσεις δηλώσεων συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι Σάββατο στις 12:00 το μεσημέρι για τις Κυριακάτικες εκδηλώσεις ή μέχρι 1 εβδομάδα πριν από κάθε πολυήμερη δραστηριότητα του Συλλόγου εντός Κρήτης και 2 εβδομάδες πριν από κάθε πολυήμερη δραστηριότητα του Συλλόγου εκτός Κρήτης. Αν κάποιο μέλος δηλώσει συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδήλωση και τελικά δεν συμμετάσχει, υποχρεούται στην καταβολή του αντιτίμου συμμετοχής/συνδρομής επειδή παραμένει η δέσμευση θέσεων και ζημιώνεται ο Σύλλογος.

12) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που ενδείκνυται για τη δραστηριότητα που ακολουθούν.

13) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του/της σε αυτό.
Ο σύλλογος “ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ” διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το πρόγραμμα και τους Όρους Συμμετοχής. Σε περίπτωση άρνησης των τροποποιήσεων αυτών, το μέλος είναι ελεύθερο να σταματήσει τη συμμετοχή του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο καταστατικό του συλλόγου.

14) Τα πρωτόκολλα που αφορούν στην προστασία μας από την Covid-19 επιβάλλονται, όμως η ουσιαστική εφαρμογή τους αποτελεί ατομική ευθύνη του καθενός μας. Κατά συνέπεια η μετάβαση ατόμου σε κατάσταση θετική σε σχετικό τεστ, συνεπάγεται την αποχώρηση του από το γκρουπ κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εκδρομής, την παραμονή του σε καραντίνα και την επιστροφή στην έδρα του, με δική του ευθύνη. Πλέον, με τα τρέχοντα μέτρα, απαιτείται χρήση–διπλής ή Κ95-μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

Οι παραπάνω όροι συμμετοχής είναι για την καλύτερη και ασφαλέστερη συμμετοχή όλων στις δραστηριότητες του Συλλόγου Δρόμοι Ζωής.

Σε κάθε εκδρομή μας βγάζουμε και μία αναμνηστική φωτογραφία. Το χαμόγελο είναι προαιρετικό.

Καλές διαδρομές!